OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 yaeji, 오혁 Year to Year / 29 MD
브랜드 자체브랜드
상품간략설명

yaeji, 오혁 Year to Year / 29 MD한국에 뿌리를 두고 세계 무대에서 활동하는 두 아티스트 오혁과 yaeji(예지)의 첫 싱글 [Year to Year / 29]에서 영감을 받아 제작된 MD입니다. 음반의 커버를 모티브로 제작한 밥그릇에는 두 아티스트의 모습이 귀엽게 담겨 있고, 티셔츠와 후디는 수록곡 'Year to Year'의 가사에서 영감을 받아 제작되었습니다.
yaeji, 오혁 Year to Year / 29 MD한국에 뿌리를 두고 세계 무대에서 활동하는 두 아티스트 오혁과 yaeji(예지)의 첫 싱글 [Year to Year / 29]에서 영감을 받아 제작된 MD입니다. 음반의 커버를 모티브로 제작한 밥그릇에는 두 아티스트의 모습이 귀엽게 담겨 있고, 티셔츠와 후디는 수록곡 'Year to Year'의 가사에서 영감을 받아 제작되었습니다.SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
yaeji, 오혁 Year to Year / 29 MD 수량증가 수량감소 0 (  )
TOTAL 0 (0개)
QTY
증가 감소

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

 • 상품 기본 정보

  고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.  

  무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.  
  주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.
 • 배송 안내

  — 3일-7일의 배송 기간은 영업일 기준, 주말 및 공휴일을 제외한 기간입니다.
  — 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
  — 고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
 • 교환·반품 안내

  교환 및 반품이 가능한 경우
   상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내
   공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시, 광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우 공급받은 날로부터 7일이내

  교환 및 반품이 불가능한 경우
   예약 구매 상품 및 한정 수량 제작 상품인 경우
   고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외
   고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우
   시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
   복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우

  * 기타 상품 문의는 Q&A 게시판 상담을 이용해주시기 바랍니다.
  * 고객님의 단순변심으로 인해 교환, 반품을 하실 경우 상품 왕복 배송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다. (색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)
  * 모니터마다 표현하는 색상이 다르기때문에, 색상이 생각한 것과 다르다는 이유는 반품사유가 되지 않습니다.